اهنگ اینجا هنوز دیوانگی بازیچه ترفند توست از رضا ملک

متن آهنگ رضا ملک {سیب هوس}

اسمم به گردنبند توست این جان من پابند توست
اینجا هنوز دیوانگی بازیچه ی ترفند توست
این قلب من در بند توست سیب هوس لبخند توست
تو خوش بری این قلب من دلخوش به آن سوگند توست
تو دلیل آتشفشانی که منم تو نگهبان زندانی که منم

دیدگاه خود را بگذارید