آهنگ دوست داشت من سر خم بیارم از بهزاد پکس

متن آهنگ بهزاد پکس

منو یذره حال بد
تو چی راضی هستی از رابطتت
هنو رفیقات شاهدن
پیش آدمی که آوردی جا من
مگه نرفتی خوشبخت شی
گفتی میرم یه زندگی مثبت بشینم
تو هر جمعی خوشمزگی کرد
خاطراتم بهت مهلت نمیدن
میفهمی دارم کم کم کم میارم
بد دهن بود کل کل کرد زیادم
دوست داشت من سر خم بیارم
غیبش میزد هر چند وقت یبارم
یکی از یکی یدنده تر دو تا خود خواه
دنبال یه دردسر فوش میداد به هر کیدیدگاه خود را بگذارید